STORITVE / VREDNOTENJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

Vrednotenje premičnin in nepremičnin

Cenitev nepremičnin postajajo nepogrešljive pri vsakem pravnem prometu z nepremičninami. S pravilno cenitvijo lahko ugotovimo realno
vrednost nepremičnine.

Cenite nepremičnine potrebujemo:

  • za namene računovodskega poročanja (slabitve, pri uporabi modela revaloriziranja),
  • v postopku prodaje in nakupa nepremičnine,
  • za potrebe zavarovanja posojila,
  • oceno vrednosti za zasebne, sodne in davčne potrebe,
  • za presojo knjigovodske vrednosti sredstev,
  • za oceno vlaganja v nepremičnine,
  • za druge potrebe, ki jih narekujejo zakonski predpisi, pogodbe ipd.

Cenitve nepremičnin potrebujemo za ugotavljanje morebitne slabitve vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki jo predpisujejo slovenski računovodski standardi.

FIRES - Revizija, Računovodski servis, Davčno svetovanje, Tickmark cenitev nepremičnin 001