STORITVE / REVIZIJA

Revizija

Revizija je za nekatere subjekte obvezna v skladu z zakonodajo, za druga predstavlja izpolnjevanje zahtev matičnih družb, za tretje potrditev
poštenega finančnega stanja njihovih podjetjih.

V okviru revizijskih storitev opravljamo:

 • redne revizije v skladu z ZGD
 • izredne revizije in revizije za posebne namene
 • ustanovitvene revizije
 • revizije stvarnih vložkov
 • revizije poročevalskih paketov, pripravljenih z zahtevami matičnih družb
 • dogovorjene postopke in druge reviziji podobne storitve
 • pregled poravnanih obveznosti za potrebe izdaje mnenja pooblaščenega revizorja v skladu s 6. členom odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. list RS, št. 71/99, 78/99, 64/01)
 • revizije menjalnega razmerja
 • revizije v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
 • revizije pri statusnih spremembah (delitve, združitve, pripojitve)
 • revizija namenske porabe sredstev
 • revizija delovanja sistema notranjih kontrol.

Kdo je zavezan za revizijo?

V skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah je za revizijo računovodskih izkazov in letnega poročila zavezano srednje in veliko podjetje,
ki v dveh zaporednih letih presega vsaj dva od naslednjih kriterije:

 • število zaposlenih presega 50,
 • čisti prihodki od prodaje presegajo 8 mio EUR
 • vrednost aktive presega 4 mio EUR

V vsakem primeru velike družbe:

 • banke,
 • zavarovalnice,
 • Subjekti javnega interesa
 • borza vrednostnih papirjev,
 • družbe, ki morajo v skladu s 56. členom ZGD pripraviti konsolidirano letno poročilo.

ZAKAJ FIRES D.O.O.?

 • Smo vrhunski strokovnjaki na svojih področjih.

 • Imamo bogate izkušnje na področju revizije in svetovanja največjih slovenskih in mednarodnih podjetij različnih dejavnosti.

 • Znanje smo pridobivali v največjih svetovnih revizijskih in svetovalnih podjetjih.

 • Smo prilagodljivi, zanesljivi, vredni zaupanja ter ohranjamo stalne revizijske skupine.

 • Prizadevamo si ustvariti dodano vrednost za naročnika.

 • Naši sodelavci so tisti, ki so s svojim delom že dokazali, da so vredni zaupanja.