STORITVE / VREDNOTENJE PODJETIJ

Vrednotenje podjetij

Ocenjevanje vrednosti ali vrednotenje predstavlja oblikovanje strokovnega in nepristranskega mnenja o vrednosti celotnega podjetja, njegove
posamezne organizacijske enote, sredstva ali dolga. Potreba po strokovnih storitvah ocenjevalca vrednosti izvira iz nespornega dejstva, da se
zneski prikazani v računovodskih evidencah, ki so pod vplivom učinkov računovodskih usmeritev, običajno bistveno razlikujejo od dejanskih
tržnih vrednosti istih gospodarskih kategorij. Ključna naloga ocenjevalca vrednosti je, da z uporabo ustreznih metod in tehnik vrednotenja
naročniku razkrije, kolikšna je resnična vrednost podjetja, organizacijske enote, nepremičnin, opreme, določenega neopredmetenega sredstva
ali dolga.

V Družbi Fires d.o.o. vam lahko cenitveno poročilo pripravimo za različne potrebe in namene. Vrednost podjetja je običajno potrebno oceniti pri
naslednjih tipičnih transakcijah:

 • nakupu ali prodaji podjetja ali lastniškega deleža,
 • izvedbi postopkov prevzema,
 • izstopu in izplačilu družbenika,
 • združitvah ali pripojitvah (izračun menjalnih razmerij),
 • odkupu od strani ravnateljstva (MBO, LBO),
 • povečanju ali zmanjšanju (osnovnega) kapitala,uskladitvi računovodskih evidenc s tržnimi vrednostmi gospodarskih kategorij, v skladu z zahtevami MRS 36,
 • sanaciji, likvidaciji ali oceni stečajne mase podjetja, ki je v postopku stečaja,
 • pravnih poslih, kot so denimo dedovanje gospodarske družbe, presoja podjetniških pogodb, razdelitev podjetja in podobno,
 • notranji presoji premoženjskega in finančnega stanja podjetja in podpori ravnateljstvu pri sprejemanju strateških finančnih odločitev.

Prikaz storitve

Storitev ocenjevanja vrednosti lahko ponudimo kot samostojen projekt ali pa v sklopu storitev s širšega področja finančnega svetovanja. Pri
izvedbi vrednotenja lahko, v skladu z dogovorjenim namenom, do naročnika nastopamo v dveh oblikah in sicer v vlogi pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti ali pa v vlogi finančnega svetovalca.

Oceno vrednosti pripravimo z uporabo strokovnih pravil in najsodobnejših načinov, metod in postopkov vrednotenja. V skladu s prevladujočimi
razmerami ocenimo vrednost bodisi z uporabo:

 • na donosu zasnovanega načina, pri katerem uporabimo metodi diskontiranja prihodnjih donosov in/ali kapitalizacije;
 • načina tržnih primerjav, v okviru katerega se odločimo o uporabi bodisi metode primerljivih kupoprodaj, tržnih mnogokratnikov ali primerljivih podjetij uvrščenih na borzo, oziroma
 • na sredstvih zasnovanega načina, pri katerem ocenimo vrednost posameznih sredstev in obveznosti gospodarskega subjekta, pretežno z uporabo metode prilagojenih knjižnih vrednosti.

Če ne veste kaj kupujete, je varneje najeti strokovnjaka, ki poveča varnost vaše naložbe in vam razkrije vse skrite napake. Naše reference so iz: prehranjevalne industrije, železarske industrije, medicinskih produktov, proizvodnje toplotnih, materialov, telekomunikacij, …

FIRES - Revizija, Računovodski servis, Davčno svetovanje, Tickmark vrednotenje podjetja

Uporabniki storitev ocenjevanja vrednosti

Uporabniki storitev vrednotenja so lahko gospodarske družbe in v tem okviru zlasti lastniki ali vrhnji menedžment, ki pred izvedbo strateških odločitev potrebuje jasno predstavo o njihovi upravičenosti ali prihodnjih učinkih, kot tudi fizične osebe, ki soočajo z vprašanjem vrednost lastniškega deleža.

Izvedba storitve

Naročnik storitve mora pred pričetkom projekta z izvajalcem podpisati pogodbo, zagotoviti ustrezno dokumentacijo in dostop do podatkov, ki so potrebni za izdelavo skrbnega pregleda poslovanja ter za oblikovanje mnenja o vrednosti. Na opisanih podatkovnih osnovah pripravi pooblaščeni ocenjevalec, v skladu s pogodbenimi določili, pisno poročilo, ki vključuje oceno vrednosti podjetja, njegovega dela, ali obveznosti ter natančno utemeljitev dobljenih rezultatov.