STORITVE / DAVČNO SVETOVANJE

Davčno svetovanje

Obvladovanje davkov je postalo eden najpomembnejših elementov obvladovanja tveganj znotraj družbe. Iz tega razloga je uravnovešena davčna politika bistven pogoja za doseganje maksimalne vrednosti čistega premoženja za lastnika. Pri implementaciji takšnih politik vam seveda lahko pomagamo na naslednjih področjih:

Davek od dohodkov pravnih oseb

Višina davka od dohodka pravnih oseb odraža davčno obremenjenost družbe kot davčnega zavezanca in je odraz več politik znotraj poslovanja podjetja. Sprejete računovodske politike, ki zaradi načina evidentiranja poslovnih dogodkov neposredno vpliva na višino davčne obveznosti; poslovne politike podjetja, ki skozi način poslovanja determinira delež davčno nepriznanih odhodkov ter strategije razvoja podjetja, od katere je odvisno, kako bo podjetje zmožno uporabljati možne tehnike zniževanja davčne osnove skozi prestrukturiranje poslovnih transakcij. V skladu z navedenim vam lahko pomagamo pri:

 • Pripravi interpretacij posameznih odprtih vprašanj s področja veljavne zakonodaje;
 • Izvedbi preventivnih davčnih pregledov;
 • Pomoč pri sestavljanju davčnih obračunov;
 • Zastopanjem pred davčnimi organi v davčnem postopku;
 • Organizaciji delavnic s posameznega specializiranega področja davkov.

Davek od dohodkov pravnih oseb

Obdavčenje na področju davka od dohodkov fizičnih oseb je postalo ena najkompleksnejših področij obdavčenja, ki se je v zadnjih letih neprestano spreminjalo. V področje dohodnine spadajo predvsem področja obračunavanja akontacij dohodnine ter plačevanje prispevkov za socialno varnost ter področje delovne zakonodaje. Poleg teh področij je v okvir dohodnine treba prišteti tudi obdavčenje dohodkov iz kapitala, ki je v skladu z veljavno zakonodajo spet postalo privlačnejše. V okviru storitev iz naslova dohodnine vam lahko pomagamo na naslednjih področjih:

 • Pomoč pri interpretaciji posameznih zakonskih določil v obliki pisnih mnenj;
 • Izvedbi določenih transakcij z vidika fizičnih oseb, kot so odsvojitve poslovnih deležev družbi;
 • Pomoč pri vprašanjih iz delovne zakonodaje ter pripravi ustreznih pogodb;
 • Pregled obračunavanja davkov in prispevkov ter bonitet in njihove usklajenosti z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb;
 • Priprava internih politik obravnave posameznih skupin stroškov, ki omogoča ugodnejše davčne posledice za davčnega zavezanca.

Davek na dodano vrednost

Na področju DDV nudimo naslednje storitve:

 • spremljanje DDV zakonodaje: na področju prometa z nepremičninami je izredno pomembna pravilna interpretacija in uporaba DDV oprostitev, sodna praksa in zakonodaja pa se nenehno spreminjata. Strokovnjaki naše družbe vam pomagamo, da ste pravočasno obveščeni o spremembah, pomembnih za vas, na slovenski in mednarodni ravni;
 • Pregled pravilnosti obračunavanja izstopnega in vstopnega davka;
 • Preglede ustreznosti DDV dokumentacije s predpisi;

VEČ O TRANSFERNIH CEN si lahko preberete TUKAJ!

FIRES - Revizija, Računovodski servis, Davčno svetovanje, Tickmark davčno svetovanje