vrednotenje podjetij

Če ne veste kaj kupujete, je varneje najeti strokovnjaka, ki poveča varnost vaše naložbe in vam razkrije vse skrite napake.
Naše reference so iz:

- prehranjevalne industrije

- železarske industrije

- medicinskih produktov

- proizvodnje toplotnih 

  materialov

- telekomunikacij

- časopisnih podjetij, ...

 

 


Vrednotenje podjetij

Ocenjevanje vrednosti ali vrednotenje predstavlja oblikovanje strokovnega in nepristranskega mnenja o vrednosti celotnega podjetja, njegove posamezne organizacijske enote, sredstva ali dolga. Potreba po strokovnih storitvah ocenjevalca vrednosti izvira iz nespornega dejstva, da se zneski prikazani v računovodskih evidencah, ki so pod vplivom učinkov računovodskih usmeritev, običajno bistveno razlikujejo od dejanskih tržnih vrednosti istih gospodarskih kategorij.  Ključna naloga ocenjevalca vrednosti je, da z uporabo ustreznih metod  in tehnik vrednotenja naročniku razkrije, kolikšna je resnična vrednost podjetja, organizacijske enote, nepremičnin, opreme, določenega neopredmetenega sredstva ali dolga. 

V Družbi Fires d.o.o. vam lahko cenitveno poročilo pripravimo za različne potrebe  in namene. Vrednost podjetja je običajno potrebno oceniti pri naslednjih tipičnih transakcijah:

 1. nakupu ali prodaji podjetja ali lastniškega deleža,
 2. izvedbi postopkov prevzema,
 3. izstopu in izplačilu družbenika,
 4. združitvah ali pripojitvah (izračun menjalnih razmerij),
 5. odkupu  od strani ravnateljstva (MBO, LBO),
 6. povečanju ali zmanjšanju (osnovnega) kapitala,uskladitvi računovodskih evidenc s tržnimi vrednostmi gospodarskih kategorij, v skladu z zahtevami MRS 36,
 7. sanaciji, likvidaciji ali oceni stečajne mase podjetja, ki je v postopku stečaja,
 8. pravnih poslih, kot so denimo dedovanje gospodarske družbe, presoja podjetniških pogodb, razdelitev podjetja in podobno,
 9. notranji presoji premoženjskega in finančnega stanja podjetja in podpori ravnateljstvu pri sprejemanju strateških finančnih odločitev. 

Prikaz storitve

Storitev ocenjevanja vrednosti lahko ponudimo kot samostojen projekt ali pa v sklopu storitev s širšega področja finančnega svetovanja. Pri izvedbi vrednotenja lahko, v skladu z dogovorjenim namenom, do naročnika nastopamo v dveh oblikah in sicer v vlogi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ali pa v vlogi finančnega svetovalca.

Oceno vrednosti pripravimo z uporabo strokovnih pravil in najsodobnejših načinov, metod in postopkov vrednotenja. V skladu s prevladujočimi razmerami ocenimo vrednost bodisi  z uporabo:

 1. na donosu zasnovanega načina, pri katerem uporabimo metodi diskontiranja prihodnjih donosov in/ali kapitalizacije;
 2. načina tržnih primerjav, v okviru katerega se odločimo o uporabi bodisi metode primerljivih kupoprodaj, tržnih mnogokratnikov ali primerljivih podjetij uvrščenih na borzo,  oziroma
 3. na sredstvih zasnovanega načina, pri katerem ocenimo vrednost posameznih sredstev in obveznosti gospodarskega subjekta, pretežno z uporabo metode prilagojenih knjižnih vrednosti.

Uporabniki storitev ocenjevanja vrednosti

Uporabniki storitev vrednotenja so lahko gospodarske družbe in v tem okviru zlasti lastniki ali vrhnji menedžment, ki pred izvedbo strateških odločitev potrebuje jasno predstavo o njihovi upravičenosti ali prihodnjih učinkih, kot tudi fizične osebe, ki soočajo z vprašanjem vrednost lastniškega deleža.

Izvedba storitve

Naročnik storitve mora pred pričetkom projekta z izvajalcem podpisati pogodbo,  zagotoviti ustrezno dokumentacijo in dostop do podatkov, ki so potrebni za izdelavo skrbnega pregleda poslovanja ter za oblikovanje mnenja o vrednosti. Na opisanih podatkovnih osnovah pripravi pooblaščeni ocenjevalec, v skladu s pogodbenimi določili, pisno poročilo, ki vključuje oceno vrednosti  podjetja, njegovega dela, ali obveznosti ter natančno utemeljitev dobljenih rezultatov.

 
 

 

Domov  |  Revizija  |  Računovodski servis  |  Skrbni pregled  |

Davčno svetovanje  |  Sitemap  |  Pravno obvestilo  |  Zaposlitev

Design: Izdelava spletnih strani & Web Templates

2009 Fires d.o.o., finančne in revizijske storitve.      Vse pravice pridržane.