logo podjetjarevidiranjeskrbeni pregled
računovodski izkazi

poročanje

Reference:

Ljubljanske mlekarne, SPAR Slovenija, Revoz, Renault Slovenija, Domel, Sava Tires, Reckit Beckinser, Coca Cola, Amnesty International, TNT, Gradbeno podjetje Grosuplje, Gradis, Seaway, RTV Slovenija, Občina Domžale, Založba Rokus, Agip, Adriaplin, Splošna plovba, Droga Portorož, Peugeot Slovenija, Citroen, Halcom in drugi.

Inštitut za revizijo

Davčna uprava RS

 

 


Revizija

Revizija je za nekatere subjekte obvezna v skladu z zakonodajo, za druga predstavlja izpolnjevanje zahtev matičnih družb, za tretje potrditev poštenega finančnega stanja njihovih podjetjih.

V okviru revizijskih storitev opravljamo:
 1. redne revizije v skladu z ZGD
 2. izredne revizije in revizije za posebne namene
 3. ustanovitvene revizije
 4. revizije stvarnih vložkov
  revizije poročevalskih paketov, pripravljenih z zahtevami matičnih družb
 5. dogovorjene postopke in druge reviziji podobne storitve
 6. pregled poravnanih obveznosti za potrebe izdaje mnenja pooblaščenega revizorja v skladu s 6. členom odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. list RS, št. 71/99, 78/99, 64/01)
 7. revizije menjalnega razmerja
 8. revizije v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
 9. revizije pri statusnih spremembah (delitve, združitve, pripojitve)
 10. revizija namenske porabe sredstev
 11. revizija delovanja sistema notranjih kontrol.

Kdo je zavezan za revizijo? 

V skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah je za revizijo računovodskih izkazov in letnega poročila zavezano srednje in veliko podjetje, ki v dveh zaporednih letih presega vsaj dva od naslednjih kriterije:

 1. število zaposlenih presega 50,
 2. čisti prihodki od prodaje presegajo 7,3 mio EUR
 3. vrednost aktive presega  3,65 mio  EUR

V vsakem primeru velike družbe:

 1. banke,
 2. zavarovalnice,
 3. borza vrednostnih papirjev,
 4. družbe, ki morajo  v skladu z ZGD pripraviti konsolidirano letno poročilo.

 

Konsolidacija da ali ne?

Konsolidirane računovodske izkaze je dolžna pripraviti družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je nadrejena eni ali več družbam s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje.  Če nadrejena družba skupaj s podrejenimi družbami ne dosega pogojev za srednje družbe, pri čemer se merili čistih prihodkov od prodaje in vrednosti aktive povečata za 20%, ni dolžna izdelati konsolidiranega letnega poročila. To ne velja, če se z vrednostnimi papirji nadrejene ali katere od podrejenih družb trguje na organiziranem trgu.

 

 
 

 

Domov  |  Revizija  |  Računovodski servis  |  Skrbni pregled  |

Davčno svetovanje  |  Sitemap  |  Pravno obvestilo  |  Zaposlitev

Design: Izdelava spletnih strani & Web Templates

2009 Fires d.o.o., finančne in revizijske storitve.      Vse pravice pridržane.